Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Warunki ogólne

    Sklep internetowy firmy LAVI Sp. z o.o., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem ko24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
    Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym ko24.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

    Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez LAVI Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego.
    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia LAVI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
    Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
    Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
    Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je LAVI Sp. z o.o., opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na LAVI Sp. z o.o..  
    Użytkownicy mają możliwość:
    a.    korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji,
    Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    a.    prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
    b.    akceptacji Regulaminu.
    W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
    Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
     W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
    Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A.
ul.Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
NIP: 779-23-08-495DOSTAWA

1.    Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Sprzedawca doręczy towar najszybciej jak to możliwe jednak zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo doręczenia towaru do 30 dni od momentu zakupu w przypadku zakupu za pobraniem lub otrzymania wpłaty.
2.    Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3.    Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4.    Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą na stronie "polityka prywatności".

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2.    Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Reklamacje” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b.    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3.   O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 
Postanowienia końcowe

    Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 Do prawidłowego korzystania ze sklepu ko24.pl wymagany jest komputer z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub 8 oraz przeglądarką Internet Explorer w wersji co najmniej 7, ewentualnie inne oprogramowanie kompatybilne z wyżej wymienionym oraz dostęp do internetu.
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.